Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydata na stanowisko pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej lub pedagog w dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Zespole do spraw Opieki Stacjonarnej.

I. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie (na stanowisko pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej):
  Spełnienie co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   • pedagogika,
   • pedagogika specjalna,
   • politologia,
   • polityka społeczna,
   • psychologia,
   • socjologia,
   • nauki o rodzinie;
  4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 3. Wykształcenie (na stanowisko pedagoga): posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych pedagogicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Osoba nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była jej zawieszona ani ograniczona.
 7. Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika socjalnego lub pedagoga.
 10. Znajomość przepisów prawa m.in. z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Kodeksu postępowania administracyjnego, aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
 11. Umiejętność korzystania z w/w aktów prawnych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego lub specjalisty pracy socjalnej.
 2. Mile widziany dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 3. Mile widziana umiejętność i doświadczenie w przygotowywaniu decyzji administracyjnych.
 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługi podstawowego pakietu biurowego MS Office w stopniu umożliwiającym sporządzanie zestawień i analiz Microsoft Office.
 5. Umiejętność nawiązywania relacji, kultura osobista, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, obiektywizm.
 6. Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 7. Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.
 10. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 11. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
 12. Znaczącym atutem będzie doświadczenie w pracy w Instytucjach realizujących zadania z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, a także Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 13. Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

III. Niektóre zadania z zakresu czynności wykonywanych na stanowisku:

 1. Współpraca oraz sprawowanie w imieniu Starosty nadzoru nad działalnością powiatowych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia w zakresie prawidłowej realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Organizowanie oraz zapewnianie usług w obowiązującym standardzie w Domach Pomocy Społecznej, poprzez:
  1. sprawowanie nadzoru nad podległymi Powiatowi Domami Pomocy Społecznej,
  2. diagnozowanie potrzeb w zakresie korzystania z w/w placówek,
  3. weryfikację dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do Domów Pomocy Społecznej,
  4. przygotowywanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu w DPS o odpowiednich profilach dla osób kierowanych do tych placówek po dniu 1 stycznia 2004 roku,
  5. przygotowywanie zmiany decyzji administracyjnych kierujących do domów pomocy społecznej oraz decyzji w sprawie ustalenia lub zwolnienia z opłaty za pobyt w tych placówkach dla osób skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku,
  6. sporządzanie odpowiednich decyzji administracyjnych w przypadku zgonu mieszkańca domu pomocy społecznej,
  7. prowadzenie postępowań przed samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach dotyczących DPS i ich mieszkańców,
  8. prowadzenie spraw dotyczących przenoszenia mieszkańców do innych Domów Pomocy Społecznej,
  9. prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia przez starostę realizacji postanowień sądu o przyjęciu osoby do Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody - zgodnie z przepisami art. 40 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  10. prowadzenie rejestru osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
  11. tworzenie i utrzymywanie bazy danych, pozwalających na monitorowanie działalności placówek i ich ocenę,
  12. kontrolę merytoryczną dotyczącą działalności w w/w placówkach,
  13. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych oraz sprawozdań na potrzeby Powiatu, ROPS, Wojewody, MPiPS oraz innych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości elektronicznej w systemie informatycznym CAS,
  14. sporządzanie comiesięcznej informacji o mieszkańcach powiatowych domów pomocy społecznej i dochodach z odpłatności za ich pobyt w tych placówkach,
  15. przetwarzanie i przekazywanie danych niezbędnych do ustalania dotacji oraz średnich miesięcznych kosztów utrzymania w DPS powiatu myślenickiego,
  16. sporządzanie informacji na temat wolnych miejsc w domach pomocy społecznej oraz ich upublicznianie,
  17. prowadzenie i przechowywanie rejestru spraw oraz dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych w w/w zakresie.
 3. Organizowanie oraz zapewnianie usług w obowiązującym standardzie w Środowiskowych Domach Samopomocy i innych ośrodkach wsparcia poprzez:
  1. sprawowanie nadzoru nad podległymi Powiatowi ŚDS,
  2. współpraca ze środowiskowymi domami samopomocy w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników,
  3. przyjmowanie z ośrodków pomocy społecznej podań wraz z wymaganą dokumentacją osób ubiegających się o uczestnictwo w ośrodku wsparcia,
  4. weryfikację dokumentacji osób starających się o umieszczenie w ŚDS,
  5. sporządzanie decyzji administracyjnych kierujących do ośrodków wsparcia oraz decyzji ustalających odpłatność za korzystanie z usług ŚDS, a także decyzji zmieniających wysokość tej odpłatności oraz zwalniających z jej ponoszenia,
  6. przetwarzanie i przekazywanie do wojewody danych niezbędnych do ustalania dotacji dla ŚDS,
  7. sporządzanie informacji na temat wolnych miejsc w ośrodkach wsparcia oraz ich upublicznianie,
  8. przygotowywanie dokumentacji mającej na celu zlecanie zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nadzór nad realizacją zawartych umów, a także monitorowanie i rozliczanie dotacji przekazywanych na ten cel we współpracy ze Starostwem Powiatowym,
  9. przygotowywanie porozumień oraz realizacja innych zadań należących do właściwości powiatu określonych rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
  10. prowadzenie i przechowywanie rejestru spraw oraz dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych w w/w zakresie.
 4. Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, w zakresie świadczeń niepieniężnych, a także w zakresie świadczeń pieniężnych i ubezpieczeń zdrowotnych, oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem ds. Świadczeń:
  1. pozyskiwanie informacji z administracji rządowej o osobach posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, przebywających na terenie powiatu,
  2. rozpatrywanie wniosku cudzoziemca o udzielenie pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji,
  3. opracowywanie i uzgadnianie z cudzoziemcem indywidualnego programu integracji oraz wspieranie go w realizacji tego programu, tj. pełnienie roli „realizatora programu”,
  4. udzielanie cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia,
  5. współpraca i współdziałanie w sprawie pomocy dla cudzoziemca z właściwym wojewodą i gminą,
  6. sporządzanie decyzji administracyjnych dot. przyznania lub uchylenia przyznania pomocy cudzoziemcowi w zakresie świadczeń pieniężnych,
  7. współdziałanie z cudzoziemcem oraz wspieranie go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej,
  8. pomoc w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w miarę możliwości w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym,
  9. prowadzenie z cudzoziemcem pracy socjalnej,
  10. podejmowanie innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej,
  11. prowadzenie i przechowywanie rejestru spraw oraz dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych w w/w zakresie.

IV. Inne, wybrane zadania:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz Zarządu Powiatu, a także zarządzeń Starosty koniecznych do prawidłowej realizacji zadań określonych niniejszym zakresem czynności,
 2. udzielanie mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu realizowanych zadań.

Oferty ( CV, list motywacyjny ) można składać w siedzibie:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5
Tel. 12 274 98 00
Informacji udziela Pan Piotr Gofroń, dyrektor PCPR
Tel. 12 274 98 00