Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Rządowy Program Wsparcia

Email Drukuj PDF


Dofinasowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym  pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego


Dofinasowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym  pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego

Powiat Myślenicki otrzymał wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego tj. na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023r. dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych w ramach Rządowego Programu Wsparcia Powiatów w Organizacji i Tworzeniu Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w 2023 roku.

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  są wskazane minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym. W lutym 2023r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskują wsparcie w ramach Programu.

Program adresowany jest do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach Programu można było uzyskać środki na:

  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Dofinansowanie wynosi: 26 600,00 zł
Całkowita wartość wynosi: 69 528,27 zł
Data podpisania umowy: grudzień 2023

Czas realizacji projektu: do 31 grudnia 2023 r.