Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydata na stanowisko specjalista pracy z rodziną

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
 3. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne skarbowe
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 5. osoba nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była jej zawieszona ani ograniczona
 6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego
 7. osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 8. umiejętność korzystania z aktów prawnych
 9. umiejętność pracy w zespole
 10. odporność na stres


2. Wymagania dodatkowe


 1. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 2. prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych
 3. znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy
 4. samodzielność w podejmowaniu decyzji,

3. Niektóre zadania z zakresu czynności  wykonywanych na stanowisku:

 1. Udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
 2. Zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną
 3. Monitorowanie sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 4. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej
 5. Współpraca z Sądem, Ośrodkami Pomocy Społecznej, z Placówkami Oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących poszczególnych wychowanków.
 6. Dokonywanie ocen rodzin zastępczych oraz sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Oferty ( CV, list motywacyjny ) można składać w siedzibie :
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Myślenice, Ul. Kazimierza Wielkiego 5
Tel. 12 274 98 00

Informacji udziela Pani Grażyna Murzyn, z-ca dyrektora PCPR, koordynator działu rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 12 274 98 00, 12 274 98 16