Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydata na stanowisko : koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – praca na umowę zlecenie

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie
  1. wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka
 3. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne skarbowe
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Osoba nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była jej zawieszona ani ograniczona
 6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego
 7. Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 8. Osoba daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 9. Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umiejętność ich stosowania


2. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 2. Prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych
 3. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy kodeks rodziny i opiekuńczy
 4. Doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną
 5. Umiejętność pracy w zespole
 6. Odporność na stres
 7. Terminowość wykonywania zadań

3. Niektóre zadania z zakresu czynności wykonywanych na stanowisku:

 1. Udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
 2. Zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną
 3. Monitorowanie sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 4. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej
 5. Współpraca z Sądem, Ośrodkami Pomocy Społecznej, z Placówkami Oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących poszczególnych wychowanków.
 6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
 7. Diagnozowanie potrzeb w zakresie zapewnienia rodzinom zastępczym wsparcia w szczególności w formie grupy wsparcia, rodziny pomocowej, pomocy wolontariuszy oraz poradnictwa i terapii

4.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dyplomów lub dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz jej zawieszenia i ograniczenia
 7. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego
 8. oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferty prosimy składać osobiście lub drogą pocztową na adres :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Myślenice, Ul. Kazimierza Wielkiego 5
Tel. 12 274 98 00

Informacji udziela Pani Grażyna Murzyn, z-ca dyrektora PCPR, koordynator działu rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 12 274 98 00, 12 274 98 16