Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PROWADZENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO

Powiat Myślenicki poszukuje rodziny do prowadzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Placówka ta zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla maksymalnie 8 podopiecznych, (za wyjątkiem potrzeby umieszczania rodzeństwa), zaspokaja niezbędne potrzeby dzieci i podejmuje działania na rzecz ich powrotu do rodzin biologicznych.

Jeżeli:

 • chcesz pomagać dzieciom i młodzieży
 • jesteś wrażliwy na ich krzywdę
 • szukasz ważnego celu w swoim życiu

zadzwoń lub umów się na spotkanie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Myślenice, Ul. Kazimierza Wielkiego 5
Tel. 12 274 98 00

1.  Wymagania niezbędne:

Dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 2. posiada świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.)
 3. posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora,
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji,
 8. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

2. Wymagania dodatkowe

 1. doświadczenie w pracy z dziećmi,
 2. posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej, psychologii, pracy socjalnej,
 3. znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu terytorialnego,
 4. znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 6. umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
 7. komunikatywność i kreatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi w placówce, w szczególności:

 1. traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 5. zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
 6. zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,
 7. umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

2. Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących poszczególnych wychowanków.

3. Organizacja sprawnego funkcjonowania placówki oraz dbałość o mienie placówki.