Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Realizowane zadania

Realizowane zadania

Email Drukuj PDF

Realizowana zadania

 

Domy Pomocy Społecznej - Pomoc Instytucjonalna

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu opieki społecznej.

Na terenie Powiatu Myślenickiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej, w których zorganizowana jest opieka dla osób przewlekle somatycznie chorych upośledzonych umysłowo, starych oraz kombatantów i innych osób uprawnionych.

Domy pomocy społecznej działają na podstawie statutów, które określają typ domu i szczegółowe zasady funkcjonowania.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje z upoważnienia starosty dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydanie decyzji poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i zebranie stosownych dokumentów przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania klienta.

Mieszkaniec pokrywa koszty pobytu w domu pomocy społecznej zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o pomocy społecznej :

 • miesięczną opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osoby pełnoletniej, posiadającej dochód ustala się w wysokości 200 % kwoty ustalonej w art.4 ust pkt1;
 • opłata ta nie może być jednak wyższa niż 70 % dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej,
 • opłatę za pobyt dziecka w domu pomocy społecznej ponoszą rodzice lub opiekunowie w wysokości 150 % kwoty określonej w art.4 Ustawy, jednak nie wyższej niż kwota odpowiadająca 70 % dochodu na osobę w rodzinie.

 

Rodzinie może być przyznana na jej wniosek jednorazowa pomoc, w wysokości do 150 % kwoty bazowej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny.

ŚWIADCZENIA INTEGRACYJNE

Pomoc w integracji ze środowiskiem osób objętych opieką całkowitą w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo ? wychowawczych, resocjalizacyjnych i zakładach dla nieletnich oraz rodzin zastępczych polega na:

 • pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki,
 • pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i ekonomicznego usamodzielnienia, a także na pracy socjalnej,
 • pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

 

Pomoc przysługuje osobom opuszczającym placówkę lub rodzinę zastępczą znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc na kontynuację nauki 30 % kwoty z ustawy, pomoc na usamodzielnienie 100 % do 400 %.

RODZINY ZASTĘPCZE - Pomoc Pieniężna

Rodzinie zastępczej udzielana jest pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci.

Pomoc ta przysługuje od dnia faktycznego przyjęcia dziecka w wykonaniu orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub od dnia zawarcia przez Starostę umowy cywilno prawnej powierzenia dziecka, do uzyskania przez nie pełnoletności.

Świadczenie przysługuje na każde umieszczone dziecko, zaś jego wysokość uzależniona jest od :

 • dochodów dziecka,
 • jego wieku, stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju i niedostosowania społecznego.

 

Rodzina zastępcza otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną wysokości:

 • 40% kwoty, która jest zapisana w Ustawie o pomocy społecznej. Jeżeli dziecko posiada własny dochód ( alimenty, rentę rodzinną, zasiłek dla sierot, zasiłek pielęgnacyjny lub dochód z majątku ) kwota ta zostaje pomniejszona o połowę tego dochodu.
 • 60 % kwoty z ustawy przysługuje dziecku, które nie ukończyło siódmego roku życia.

 

Jeżeli dziecko jest uprawnione do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, to rodzinie przysługuje pomoc pieniężna w wysokości:

 • 80 % kwoty z ustawy w przypadku dziecka do lat 7
 • 60 % kwoty z ustawy w przypadku dziecka od 7-18 lat
 • 60 % kwoty z ustawy otrzymuje rodzina zastępcza także w przypadku, gdy dziecko w wieku 7-18 lat zostało w niej umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Jeżeli dziecko posiada własny dochód, to w każdym przypadku pomoc ta zostaje pomniejszona o połowę tego dochodu.

Rodzinie może być przyznana, na jej wniosek jednorazowa pomoc, w wysokości do150 % kwoty bazowej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny.

Pomoc uchodźcom

Cudzoziemcowi, któremu nadano w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie jego integracji.

Pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona :

 • Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, w wysokości od 350zł do 1000 zł na osobę.
 • Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Specjalistyczne poradnictwo socjalne, wspierające proces integracji.

 

Powyższą pomoc realizuje się w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego pomiędzy kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie, a uchodźcą. W programie określa się wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej uchodźcy i jego rodziny, oraz przyjęte przez nich zobowiązania.

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Do zadań realizowanych przez powiat z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON należą:

 1. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
 2. Umarzanie pożyczek udzielanych osobom niepełnosprawnym.
 3. Udzielanie dofinansowania w wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.
 4. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na organizację nowych lub przystosowanie istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy.
 5. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego do 24 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych , zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.
 6. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.
 7. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
 8. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych.
 9. Dofinansowanie udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
 10. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się, realizowane na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych.
 11. Tworzenie i dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.
 12. Poradnictwo i doradztwo dla osób niepełnosprawnych.
 13. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań oraz sprawozdań z wykorzystania środków wraz z wnioskiem o ich zapotrzebowanie.
 14. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 15. Realizacja innych zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.