Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Piecza zastępcza Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Email Drukuj PDF

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może zostać skierowane do instytucjonalnej pieczy zastepczej po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub braku możliwości skierowania dziecka do rodziny zastępczej.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawczej:
  • typu socjalizacyjnego – zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajają jego niezbędne potrzeby i podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
  • typu interwencyjnego – zapewniają dziecku doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowej lub w przypadkach wymagających zapewnienia mu natychmiastowej opieki. Pobyt w placówce interwencyjnej nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące, w szczególnych przypadkach może on zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w pieczy zastępczej,
  • typu specjalistyczno-terapeutycznego – zapewniają opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych, specjalistycznej terapii oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych,
  • typu rodzinnego – zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dla maksymalnie 8 dzieci, (za wyjątkiem potrzeby umieszczania rodzeństwa), zaspokajają niezbędne potrzeby dzieci i podejmują działania na rzecz powrotu dzieci do ich rodzin. Prowadzenie placówki można zlecić organizacji pozarządowej.
 2. Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – zapewnia opiekę dzieciom wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 3. Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - zapewnia opiekę dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Myślenickiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze tj.:

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Lubniu przeznaczona dla 14 wychowanków;
 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Nowej Wsi przeznaczona dla 8 wychowanków;