Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Osoby niepełnosprawne

Informacje dla osób niepełnosprawych

Email Drukuj PDF

RODZAJE ZADAŃ POWIATU, KTÓRE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA POŚREDNICTWEM PCPR W MYŚLENICACH


Dofinansowanie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w sprzęt rehabilitacyjny.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może złożyć każda osoba legitymująca się aktualnym/ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, oraz

zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.


Dofinansowanie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne/ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, oraz

Warunkiem ubiegania się o w/w dofinansowanie jest uzyskanie przez wnioskodawcę zlecenia z Narodowego Funduszy Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze wydawane na podstawie odrębnych przepisów.


Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu i/lub barier technicznych oraz likwidacji barier architektonicznych.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier może złożyć każda osoba niepełnosprawna legitymująca się aktualnym/ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, związku
z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności oraz, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wnioskodawcy wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i/lub barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania na przedmiotowe zadanie wynosi do 95% zweryfikowanych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski rozpatrywane są przez Komisję kwalifikacyjną, w kolejności ich składania.

Procent dofinansowania uzależniony jest od oświadczonych we wniosku dochodach, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.


Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

O w/w dofinansowanie może ubiegać się osoba, która posiada aktualne/ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON  nie może być większa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za jedna godzinę świadczenia.


Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie wskazanego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania organizacji imprezy dla osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, jednak dofinansowaniem nie mogą być objęte koszty poniesione przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski na przedmiotowe należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.


Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne/ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia powyższych dochodów, dofinansowanie jest pomniejszane
o wynikłą różnicę.

Turnus musi trwać minimum 14 dni nieprzerwanie i odbywać się wyłącznie w ośrodku, który posiada aktualny/ważny wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna wymaga pomocy osoby drugiej na turnusie,
w przypadku uzasadnionym i potwierdzonym przez lekarza, wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie również dla opiekuna.

Szczegółowy zakres przyznawania dofinansowań w Powiecie Myślenickim
do poszczególnych zadań określają poniżej zamieszczone uchwały Zarządu Powiatu Myślenickiego.

Uchwały w formacie PDF można pobrać poniżej.

Uchwała Nr 1346/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowej procedury udzielania dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON POBIERZ
Uchwała Nr 1347/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowej procedury udzielania dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych POBIERZ
Uchwała Nr 1348/2018 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowej procedury udzielania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej POBIERZ
Uchwała Nr 726/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych procedur udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i/lub środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POBIERZ
Uchwała Nr 727/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych procedur udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, barier technicznych oraz barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POBIERZ
Uchwała Nr 1108/2022 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków budżetu Powiatu Myślenickiego w 2022 rokuPOBIERZ
Uchwała Nr 1197/2022 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPOBIERZ
Uchwała Nr XLIV/371/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2022 r.POBIERZ
Uchwała Nr 1697/2023 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POBIERZ
Uchwała Nr 1696/2023 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych procedur udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, barier technicznych oraz barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POBIERZ
Uchwała Nr 1695/2023 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie szczegółowej procedury udzielania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POBIERZ
Uchwała Nr 1596/2023 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków budżetu Powiatu Myślenickiego w 2023 roku POBIERZ
Uchwała Nr LVIII/488/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 r. POBIERZ
Uchwała nr LXI/524/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 r. POBIERZ
Uchwała Nr 2042/2024 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych procedur udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, barier technicznych oraz barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POBIERZ
Uchwała Nr 2043/2024 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków budżetu Powiatu Myślenickiego w 2024 roku POBIERZ
Uchwała nr LXX/612/2024 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2024 r. POBIERZ
Uchwała Nr 2112/2024 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POBIERZ