Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Fenix II

Fenix II – Na Skrzydłach Aktwyności

Email Drukuj PDF


Powiat Myślenicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach realizuje projekt „Fenix 2 – Na Skrzydłach Aktwyności”

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 90 osób zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w latach 2016-2019.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 90 osób, mieszkańców powiatu myślenickiego, z czego minimum 62 będą osobami niepełnosprawnymi.

W zależności od indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników realizowana będzie kompleksowa aktywizacja społeczno -zawodowa lub tylko społeczna, obejmująca:

 • Dla każdego uczestnika przeprowadzona zostanie Indywidualna diagnoza potrzeb która określi potrzebne wsparcie i zajęcia w jakich weźmie udział uczestnik. Dodatkowo możliwe jest objęcie wsparciem najbliższego otoczenia uczestników (np. rodziny)
 • W ramach wsparcia uczestnicy wezmą udział w wielu różnych zajęciach dzięki którym będą mogli
  • Podnieść swoje umiejętności społeczne wpływające na współpracę i dogadywaniem się z innymi ludźmi, skuteczniejsze radzenie sobie z trudnościami życiowymi i lepsze kierowanie własnym życiem


  • uzyskać pomoc specjalistów w rozwiązywaniu problemów życiowych: w tym m.in. prawnika, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta rodziny i innych


  • poprawić swoją sprawność dzięki rehabilitacji i innym zajęciom poprawiającym zdrowie.


  • podnieść swoje umiejętności zawodowe, uzyskać nowe kwalifikacje lub podnieść już posiadane.


  • wziąć udział w stażu zawodowym


  • poprawić swój wizerunek i atrakcyjność w oczach pracodawcy, oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi pracodawcami


 • Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu są bezpłatne dla uczestników, oraz uzyskają oni zwrot poniesionych kosztów w związku z udziałem w zajęciach (np. koszty dojazdów, koszty opieki nad dziećmi)

Projekt "Fenix 2 – Na Skrzydłach Aktywności" o numerze RPMP.09.01.01-12-0001/16 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej nr 9 Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja –projekty konkursowe wyłącznie dla ops/pcpr.

Łączna wartość projektu wynosi 998 067,50 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 848 253,50 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Okres realizacji projektu V 2016 – IV 2019

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Przetarg nieograniczony na usługi psychologa i doradcy zawodowego

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi p.n. „koordynacja projektu: „Fenix II – Na Skrzydłach Aktywności”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie . Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi p.n. „specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie „Fenix II – Na Skrzydłach Aktywności”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie . Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


Zawiadomienie o wyborze oferty


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi p.n. „specjalista ds. rozliczenia projektu „Fenix II – Na Skrzydłach Aktywności”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajem pomieszczeń do realizacji projektu


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi cateringowej


Ogłoszenie zapytania ofertowego na usługi wynajmu pomieszczeń w Myślenicach


Ogłoszenie zapytania ofertowego na usługi wynajmu pomieszczeń w Myślenicach


Ogłoszenie zapytania ofertowego na usługi wynajmu pomieszczeń w Myślenicach