Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach  informuje, iż PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program – w ramach Modułu III - przewiduje pomoc finansową refundowaną ze środków PFRON.

 • Modułu III – pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych,
 • Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Ważne :

Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON w ramach Modułu III programu wynosi:

 • 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
 • z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych,

Składanie wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia [SOW]:

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia Finansowanego ze środków PFRON - System SOW

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie.

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku:

Wnioski można składać do 04 września 2020 roku.

Wnioski będą rozpatrywane po przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji programu i podpisaniu stosownej umowy z PFRON.

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można uzyskać  telefonicznie w Biurze tutejszego Centrum pod numer telefonu : 12 274 98 10 lub na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie z programu

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 r MODUŁ III