Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktywny Samorząd

Aktywny samorząd 2024

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum w Myślenicach informuje, że Powiat Myślenicki podobnie jak w latach poprzednich, przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

Zgodnie z przyjętym w dniu 29 września 2023 roku przez Radę Nadzorczą PFRON  dokumentem pn.  Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2024roku, realizowane będą następujące zadania :

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2024 ROKU:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadania 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadania 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  – w szczególności dofinansowanie lub refundacja:
   • kursu i egzaminów na prawo jazdy, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
   • zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
   • dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu), a w przypadku Zadania 3 także:
   • usług tłumacza migowego
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadania 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W MODULE I :

Moduł I :

Obszar A:

  • Zadanie 1 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu):
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 2 (uzyskanie prawa jazdy):
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 3 (uzyskanie prawa jazdy):
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
  • Zadanie 4 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu):
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

Obszar B:

  • Zadanie 1 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
  • Zadanie 2 (szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania):
 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
  • Zadanie 3 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
  • Zadanie 4 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
  • Zadanie 5 (utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu):
 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Obszar C:

  • Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  • Zadanie 2 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub – w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Zadanie 3 i 4 (zakup nowoczesnej protezy kończyny i utrzymanie sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy):
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  • Zadanie 5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego):
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Obszar D (zapewnienie opieki dla osoby zależnej):

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W MODULE II:

 1. znaczny,  umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANEJ POMOCY W RAMACH MODUŁU I:

 1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
 2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Realizator   może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem w/w okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania, lub wskutek zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowany ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA W RAMACH MODUŁU I ORAZ MODULE II  W 2024 ROKU:

 Obszaru A:

  • w Zadaniu 1 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją ruchu) – 70 000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8 000,00 zł;
  • w Zadaniu 2 lub 3 (uzyskanie prawa jazdy)- 5 280 zł w tym:
   • dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2 310 zł,
   • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
   • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
   • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł;
  • w Zadaniu 4 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją słuchu) – 4 400 zł;
 1. Obszaru B:
  • w Zadaniu 1 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • dla osoby niewidomej – 10 000 zł oraz 16 500 zł na urządzenia brajlowskie - łącznie 26 500  zł,
   • dla pozostałych adresatów w zadaniu 10 000 zł;
  • w Zadaniu 2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania):
   • dla osoby głuchoniewidomej – 4 400 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300 zł,
   • dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;
  • w Zadaniu 3 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku) – 10 000 zł;
  • w Zadaniu 4 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę z dysfunkcją słuchu) – 6 000 zł;
  • w Zadaniu 5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu) – 1 650 zł;
 2. Obszaru C:
  • w Zadaniu 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 17 600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł,
  • w Zadaniu 2 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 3 850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 100 zł,
  • w Zadaniu 3, dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
   • w zakresie ręki – 13 200 zł,
   • przedramienia – 28 600 zł,
   • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33 000 zł,
   • na poziomie podudzia – 19 800 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500 zł,
   • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33 000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
  • w Zadaniu 4 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy kończyny) – do 30% kwot, o których mowa odnośnie Zadania 3:
   • w zakresie ręki – 3 960 zł,
   • przedramienia – 8 580 zł,
   • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9 900 zł,
   • na poziomie podudzia – 5 940 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) –8 250 zł ,
   • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 900 zł,
  • w Zadaniu 1, 3 i 4 – dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,
  • w Zadaniu 5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 8 250 zł;
 3. Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
 4. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących    semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej  lub       kolegium,

b) do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) -niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

UDZIAŁ WŁASNY wnioskodawcy jest wymagany w poniższych obszarach i zadaniach modułu I oraz module II, wynosząc co najmniej:

1)  w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 – nie jest wymagany;

2) w module II - w zakresie kosztów czesnego:

 1. 10% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ustępie 10 punkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 60% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ustępie 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II w wysokości 10% wartości czesnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MOŻE BYĆ ZWIĘKSZONY, nie więcej niż o:

 • 770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MA CHARAKTER  PROGRESYWNY I MOTYWACYJNY. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca:

– z powodu niezadowalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio    objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,

– zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 1. wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 2. na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania;
 3. limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania, jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie (składany Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w Myślenicach, pok. nr 19, nr telefonu 12 274 98 15  lub poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia – (SOW).

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/od dnia 01 marca 2024 r.

Otwarto nabór wniosków w systemie SOW o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2024 r.

Terminy  składania wniosków w 2024 roku:

 • Modułu I –  w trybie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2024 r.
 • Modułu II:– od 01 marca   do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),

–  od dnia 01 września  do dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Szczegółowe informacje, w tym obowiązujące w 2024 roku szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji formalnej wniosków, dostępne są na stronie:  www.pfron.org.plDruki wniosków na moduł I i moduł II dostępne są poniżej


A1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu


A2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu


A3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu słuchu


A4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu


B1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania


B2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania


B3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania , adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu wzroku


B4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania


B5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu


C1 Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym


C2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


C3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne


C4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)


C5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego


D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


M II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym