Dobry Start

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1061) zmienionego rozporządzeniem  z dnia 9.07.2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1343) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi  w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko/dzieci pozostające pod ich opieką przysługuje świadczenie „ Dobry Start” w kwocie 300 zł.


Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek – będzie można składać od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum, pok. 13/14  lub przesłać pocztą na adres PCPR, natomiast wnioski składane drogą elektroniczną można przesyłać od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, nie obejmuje także studentów. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia  prowadzi Pani Aneta Żądło (pok. 13/14) oraz Karolina Pitak (pok. 15), więcej informacji pod numerem telefonu 12 274 98 10.

W załączeniu wnioski o przyznanie przedmiotowego świadczenia.

Wniosek RZ

Wniosek usamodzielnieni