Informacja

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. (Dz.U. 2018, poz. 1061) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi  w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko/dzieci pozostające pod ich opieką przysługuje świadczenie „ Dobry Start” w kwocie 300 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

–– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

–– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek – będzie można składać od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum, pok. 13/14  lub przesłać pocztą na adres PCPR.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia  prowadzi Pani Aneta Żądło (pok. 13/14), więcej informacji pod numerem telefonu 12 274 98 18 lub 12 274 98 10