Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w tut. Centrum dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz rodzin zastępczych spokrewnionych.

Celem powstałej grupy wsparcia dla rodzin zastępczych jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc jej członków w rozwiązywaniu wspólnych problemów i trudności, wynikających z tytułu pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu w godzinach 9:00 – 12:00 w siedzibie PCPR (ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice, pok. 15). Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia 30 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie o możliwości skorzystania przez rodziców zastępczych, ich dzieci oraz wychowanków przebywających w pieczy zastępczej z konsultacji indywidualnych z psychologiem.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej pod numerem telefonu 12 274 98 00, 12 274 98 13

Serdecznie zapraszamy.