Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktywny Samorząd 2013 Program PFRON dla niepełnosprawnych

Email Drukuj PDF

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Myślenicki do kontynuacji realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd".

Realizatorem programu jest Powiat Myślenicki, natomiast jednostką organizacyjną samorządu powiatowego, wskazaną do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Po podpisaniu umowy z PFRON, (co ma nastąpić najpóźniej 30 kwietnia b.r.), Centrum poinformuje na swojej stronie o szczegółowych procedurach oraz o terminach składania wniosków na przedmiotowe zadania. Będą tam również dostępne stosowne wzory wniosków.

Więcej…
 

Zarządzenie

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE
Nr DR-DZ-021-41/2012
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
z dnia 07 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myślenicach oraz działającego przy tej jednostce Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz w oparciu o § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2012 r. (poniedziałek) - dniem wolnym od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz działającego przy tej jednostce Ośrodka Interwencji kryzysowej i Poradnictwa.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 15 grudnia 2012 r. (sobota).
 3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz działającego przy tej jednostce Ośrodka Interwencji kryzysowej i Poradnictwa w godzinach 7.30 do 15.30.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dyrektor PCPR
/-/ mgr Piotr Gofroń

 

Aktywny samorząd

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zostało zawarte porozumienie pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Myślenickim na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program przewiduje następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 • obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 • obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Aktywny samorząd - informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje oraz wnioski na realizację w/w obszarów można pobrać w PCPR w Myślenicach ul. K. Wielkiego 5, 32-400 Myślenice pok. 19 ( I piętro).

 

XIII Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D.2012

Email Drukuj PDF

Minęło już dwanaście lat, gdy odbyła się pierwsza impreza integracyjna osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami powiatu myślenickiego. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie więc, Starosta Myślenicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach zamierzają zorganizować kolejne, XIII. Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2012.

Więcej…
 

Zmiany w przepisach

Email Drukuj PDF

Zmiany w przepisach dotyczące osób niepełnosprawnych obowiązujące od 01 stycznia 2012 r.

Począwszy od 01 stycznia 2012 r. wchodzi kilka zmian, które będą miały dosyć duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Niektóre z nich spowodują ułatwienia dla samych zainteresowanych, a inne wprowadzą pewne ograniczenia i budzą duży niepokój wśród pracowników niepełnosprawnych.

Na pewno ustawodawcy w końcu wyszli naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną. Dotychczasowy próg (30% średniego miesięcznego wynagrodzenia), po przekroczeniu którego zawieszano świadczenie był wyjątkowo niesprawiedliwy i powodował brak zainteresowania podejmowaniem aktywności zawodowej przez te osoby. Podniesienie tego limitu było od dawna postulowane i oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych.

Więcej…
 


Strona 19 z 21