Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
 

Komunikat

Email Drukuj PDF

24.12.2020 (Wigilia) - PCPR nieczynny

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 09/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom PCPR w Myślenicach – informuję, iż w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) PCPR będzie nieczynny.                                                              

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR w Myślenicach

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Email Drukuj PDF

Logo Unia Europejska

Powiat Myślenicki zakończył działania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach realizacji zadania zakupiono 7 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w tym osób uczących się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia)  oraz ich opiekunów. Ogółem wsparciem zostało objętych 9 rodzin zastępczych oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu tj. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Lubniu oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  typu Rodzinnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Nowej Wsi.

Więcej…
 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Email Drukuj PDF

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III  - wydłużono termin składania wniosków do 16 listopada 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 30 października 2020r. Uchwałą Zarządu PFRON wydłużono do dnia 16 listopada 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

Wsparcie, w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które utraciły, na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych, w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Więcej…
 


Strona 9 z 30