Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Nowy program PFRON „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum w Myślenicach informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

1) ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

2)posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu,Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON:

1)w ramach Modułu I – w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwanego dalej „świadczeniem”;

2)w ramach Modułu II – w formie finansowania albo dofinansowania kosztów poniesionych przez samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe lub samorządy gminne, w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu, przy czym:

a)wsparciem w ramach Modułu II mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

b) wnioski rozpatrywane są na bieżąco;

c) finasowaniem albo dofinasowaniem mogą być objęte koszty poniesione od dnia 24 lutego 2022 roku.

3)w ramach Modułu III – w formie finansowania realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, służących zapewnieniu wsparcia Beneficjentom programu, przy czym:

a)wsparciem w ramach Modułu III mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;


Realizatorzy programu

1)Realizatorem programu w Module I jest samorząd powiatowy, który przystąpi do realizacji programu.

2)Realizatorem programu w Module II oraz w Module III jest PFRON.

3)Samorząd powiatowy, który przystępuje do realizacji Modułu I programu zawiera z PFRON umowę w sprawie realizacji programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.

4)W przypadku, gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Modułu I programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu na rzecz Beneficjentów programu z terenu działania tego samorządu, z innym realizatorem programu.


Tryb postępowania

W przypadku Modułu I programu przyjmuje się następujący tryb postępowania:

1)wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane są w jednostce samorządu powiatowego wyznaczonej przez samorząd powiatowy do realizacji programu – PFRON opracuje i udostępni samorządom powiatowym ramowe formularze wniosków o przyznanie świadczenia,

2)wnioski rozpatrywane są na bieżąco,

3)decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego,

4)o podjętych decyzjach jednostka samorządu powiatowego powiadamia Beneficjentów programu niezwłocznie,

5)w przypadku pozytywnej decyzji wypłata świadczenia następuje na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny lub jego naprawę lub w gotówce albo na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji, z zastrzeżeniem pkt 6,

6)wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu,

7)Beneficjentowi programu, któremu w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania świadczenia – przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku Modułu II programu przyjmuje się następujący tryb postępowania:

1)wnioski o przyznanie finansowania albo dofinasowania rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę jednostki samorządu,

2)decyzję w sprawie przyznania finansowania albo dofinasowania podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON,

3)w przypadku pozytywnej decyzji Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziale PFRON wypłata finansowania albo dofinansowania nastąpi na rachunek bankowy jednostki samorządu, wskazany we wniosku o przyznanie finansowania albo dofinansowania w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji,

4)decyzje finansowe podejmowane są do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu,

5)jednostce samorządu, której w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania finansowania albo dofinasowania – przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do PFRON o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku Modułu III programu przyjmuje się następujący tryb postępowania:

1)w ramach wyznaczonego naboru – wnioski składane i rozpatrywane są w Biurze PFRON lub w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej,

2)decyzje w sprawie przyznania finansowania podejmuje Zarząd PFRON (z uwzględnieniem możliwości udzielenia pełnomocnictw do wykonywania tych czynności),

3)w przypadku pozytywnej decyzji PFRON wypłata zaliczki nastąpi na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, wskazany we wniosku o przyznanie finansowania w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia realizacji zadania,

4)decyzje finansowe podejmowane są do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu.

5)organizacji pozarządowej, której w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania finansowania, przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do PFRON o ponowne rozpatrzenie sprawy


Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji Programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” oraz wzory dokumentów można uzyskać także na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl