Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Email Drukuj PDF

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III  - wydłużono termin składania wniosków do 15 października 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 3 września 2020r. uchwałą Zarządu PFRON wydłużono do dnia 15 października 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

Wsparcie, w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca do 15 października 2020 roku lub które utraciły, na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych, w okresie od 9 marca 2020 r. do 15 października 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach przypomina, że rozszerzono katalog placówek, których uczestnicy są uprawnieni do skorzystania z pomocy:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest
  ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie oraz wysokości świadczonej pomocy znajdują się na stronie PCPR.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 października 2020r. w siedzibie PCPR przy ul. Kazimierza Wielkiego 5,32-400 Myślenice lub przez Internet za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia).