Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktywny Samorząd

Aktywny samorząd 2022

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum w Myślenicach informuje, że Powiat Myślenicki podobnie jak w latach poprzednich, przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

Zgodnie z przyjętym w dniu 08 lutego 2022 roku przez Zarząd PFRON dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku, realizowane będą następujące zadania :

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2022 ROKU:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadania 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadania 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – w szczególności dofinansowanie lub refundacja:
   • kursu i egzaminów na prawo jazdy,
    oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
   • zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
   • dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),
    a w przypadku Zadania 3 także:
   • usług tłumacza migowego
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadania 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W MODULE I :

Moduł I :

Obszar A:

  • Zadanie 1 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 2 (uzyskanie prawa jazdy):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 3 (uzyskanie prawa jazdy):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
  • Zadanie 4 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu słuchu.

Obszar B:

  • Zadanie 1 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
  • Zadanie 2 (szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania):
   • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
  • Zadanie 3 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • dysfunkcja narządu wzroku,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
  • Zadanie 4 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcja narządu słuchu,
   • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
  • Zadanie 5 (utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu):
   • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Obszar C:

  • Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  • Zadanie 2 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub – w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Zadanie 3 i 4 (zakup nowoczesnej protezy kończyny i utrzymanie sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy):
   • stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  • Zadanie 5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
   • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Obszar D (zapewnienie opieki dla osoby zależnej):

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

WARUNKI UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W MODULE II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANEJ POMOCY W RAMACH MODUŁU I:

 1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
 2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Realizator może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem
w/w okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania, lub wskutek zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowany ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA W RAMACH MODUŁU I W 2022 ROKU:

Obszaru A:

  • w Zadaniu 1 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją ruchu) – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł;
  • w Zadaniu 2 lub 3 (uzyskanie prawa jazdy) w tym:
   • dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.100 zł,
   • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
   • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
   • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł;
  • w Zadaniu 4 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją słuchu) – 4.000 zł;
 1. Obszaru B:
  • w Zadaniu 1 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • dla osoby niewidomej – 9.000 zł oraz 15.000 zł na urządzenia brajlowskie - łącznie 24.000 zł,
   • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł;
  • w Zadaniu 2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania):
   • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
   • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;
  • w Zadaniu 3 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku) – 7.500 zł;
  • w Zadaniu 4 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę z dysfunkcją słuchu) – 4.000 zł;
  • w Zadaniu 5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu) – 1.500 zł;
 2. Obszaru C:
  • w Zadaniu 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,
  • w Zadaniu 2 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,
  • w Zadaniu 3, dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
   • w zakresie ręki – 12.000 zł,
   • przedramienia – 26.000 zł,
   • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,
   • na poziomie podudzia – 18.000 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
   • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,
    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
  • w Zadaniu 4 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy kończyny) – do 30% kwot, o których mowa odnośnie Zadania 3:
   • w zakresie ręki – 3.600 zł,
   • przedramienia – 7.800 zł,
   • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.000 zł,
   • na poziomie podudzia – 5.400 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) –7.500 zł,
   • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.000 zł,
  • w Zadaniu 1, 3 i 4 – dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
  • w Zadaniu 5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 7.500 zł;
 3. Obszaru D – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

UDZIAŁ WŁASNY wnioskodawcy jest wymagany w poniższych obszarach i zadaniach modułu I, wynosząc co najmniej:

 • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadania 1, 3, 4 i 5 oraz Obszaru C: Zadania: 1, 3 i 4,
 • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadania 1 i 4 oraz Obszaru D,
 • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadania 2 i 3, oraz Obszaru C, Zadanie 5.

MODUŁ II - w zakresie kosztów czesnego wymagany jest udział własny w przypadku zatrudnienia beneficjenta programu w wysokości:

 • 15% wartości czesnego – dla beneficjentów, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – dla beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MOŻE BYĆ ZWIĘKSZONY, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MA CHARAKTER PROGRESYWNY I MOTYWACYJNY. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni,
że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca:
– z powodu niezadowalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
– zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 1. wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 2. na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania;
 3. limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania, jest wniosek
o dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa
w programie (składany Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
w Myślenicach, pok. nr 19, nr telefonu 12 274 98 15 lub poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia – SOW).

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) od dnia 1 marca 2022 r.


Otwarto nabór wniosków w systemie SOW o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2022 r.

Terminy składania wniosków w 2022 roku:

 • Modułu I – w trybie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 • Modułu II:– od 01 marca do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),

– od dnia 01 września do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Szczegółowe informacje, w tym obowiązujące w 2022 roku szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji formalnej wniosków, dostępne są na stronie: www.pfron.org.plDruki wniosków na moduł I i moduł II dostępne są poniżej


A1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu


A2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu


A3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu słuchu


A4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu


B1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania


B2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania


B3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania , adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu wzroku


B4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania


B5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu


C1 Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym


C2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


C3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne


C4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)


C5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego


D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


M II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym